December 2023


Til medlemmerne af Grundejerforeningen Vedersø Klit.
På tidligere generalforsamlinger er spørgsmålet om overholdelse af gældende klausuler vedr. bygningsstørrelse og udformning af byggeri blevet debatteret, hvilket bl.a. har resulteret i, at vi har en sag vedr. ændring af opførelse af mindre udhus udover de 120 m2 liggende hus kommunen, der endnu ikke har taget stilling til det.
En grundejer har henvendt sig til foreningen med oplysninger om grundejere, der på deres grunde har opført et eller flere skure og lignende. Den pågældende grundejer mener, at vi skal påtale det overfor grundejere, der ikke overholder klausulerne.


Foreningens formål §2, lyder således:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere, at danne en forhandlingsberettiget repræsentation overfor offentlige myndigheder, at have indseende med overholdelse af tinglyste deklarationer på ejendomme i Vedersø Klit, at være bindeled mellem beboere i området samt at søge at bevare stedets egenart og skønhed”.


Det er herefter besluttet, at vi for fremtiden, når vi modtager oplysninger fra lodsejere om noget, der strider imod lokalplanen, vil fremgangsmåden være, at vi sender det videre til kommunen, som er myndighed med besked om, at vi har modtaget det fra en grundejer samtidigt med en kopi til både grundejer, der klager, og den, der klages over.


Vi vil også hermed henstille til alle lodsejere at overholde klausulerne, der sikrer, at vores område bevarer sit positive særpræg og skønhed.

Med venlig hilsen og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.


Grundejerforeningen Vedersø Klit